Producenci

Statystyki

Produktów:
594
Kategorii:
68
Nowości:
41
Promocje:
30

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.eurofocus.pl

 

 § 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.eurofocus.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: P.H.P.U. ASD Jolanta Cegielska Łódź, ul. Zagajnikowa 39, NIP: 7260125038, REGON: 471095949, tel. 42 656-43-05; 601-222-279, adres e-mail: info@eurofocus.pl. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki pod nr 35709.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz obowiązują wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów przez internet.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz podlegają gwarancji.

§ 2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, pod warunkiem, posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, na które zostanie przesłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z warunkami umowy.

2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz poczty e-mail przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym obsługa zamówień i zapytań odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep lub w przypadku braku takiego linku, poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymanego ze Sklepu e-maila.

 § 3

Termin realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru w magazynie Sklepu i widoczny jest na stronie Sklepu w karcie produktu.

2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu wysłania przesyłki bądź odbioru osobistego, przy czym uwzględnione są tu tylko dni robocze.

3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź pocztą e-mail w momencie potwierdzenia zamówienia.

4. O przewidywanym czasie dostawy Klient informowany jest telefonicznie bądź pocztą e-mail w momencie wysłania towaru z magazynu Sklepu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru bądź z przyczyn niezależnych od niego. W takich przypadkach Klient będzie o tym niezwłocznie informowany.

§ 4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, t.j.: płatność z góry przelewem lub płatność gotówką przy odbiorze.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i zależą od wagi produktów w zamówieniu. Ostateczny koszt dostawy określony zostanie po dodaniu wszystkich produktów do koszyka. Dokładna wartość do zapłaty widoczna jest po wybraniu formy dostawy i metody płatności w podsumowaniu składanego zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Termin płatności w przypadku płatności przelewem wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Klient dokonuje wpłaty na numer rachunku wskazany w tej wiadomości e-mail. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty w tym terminie oraz braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane.

§ 5

Odbiór zużytych baterii i akumulatorów

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 art. 48 ze zm.) punkt sprzedaży detalicznej zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od użytkownika końcowego zużytych baterii i akumulatorów. Odbiór zużytych baterii i akumulatorów od Klienta odbywa się w siedzibie Sklepu.

§ 6

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Odbiór przesyłki od kuriera reprezentującego firmę spedycyjną musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania Klient nabiera prawa własności towaru oraz ponosi ryzyko związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą oraz uszkodzeniem towaru.

5. Nabywca odbierający przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie protokołu reklamacji w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

§ 7

Reklamacje i Gwarancja

1. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się ze Sklepem. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz sporządzenie protokołu przez spedytora. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową (wada fizyczna lub prawna rzeczy) Klient powinien najpierw skontaktować się ze Sklepem telefonicznie bądź mailowo w celu ustalenia dalszego postępowania. Następnie odesłać/dostarczyć osobiście do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z dowodem zakupu, opisem niezgodności, datą wystąpienia oraz sposobem zaspokojenia żądania chyba, że pracownik Sklepu udzieli innych instrukcji.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Każdy zakupiony towar w Sklepie jest fabrycznie nowy oraz objęty gwarancją producenta lub Sklepu, jednak nie każdy posiada kartę gwarancyjną dołączoną do towaru. Długość okresu gwarancyjnego jest różna w zależności od producenta danego towaru. Podstawą skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest otrzymany dowód zakupu produktu.

6. Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są produktami profesjonalnymi wymagającymi właściwej konfiguracji i montażu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w konfiguracji systemów oraz poprawność montażu poszczególnych urządzeń.

8. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producenta. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów wynikających z błędnych informacji podanych przez producenta.

9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

10. Klient będący konsumentem w przypadku spornych kwestii dotyczących reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np.:

  • złożenia skargi drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  • bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl,
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

11. Sklep świadczy usługi odpłatnej naprawy pogwarancyjnej sprzedawanych urządzeń, ze szczegółami realizacji usługi Klient może się zapoznać kontaktując się ze Sklepem drogą e-mail, telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Sklepu. 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi, który jest konsumentem, czyli osobie fizycznej dokonującej zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi (osobiście lub poprzez e-mail) w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór odstąpienia znajduje się na stronie w dziale "Reklamacje – zwroty".

4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez e-mail Klient otrzyma od Sklepu potwierdzenie przyjęcia oświadczenia.

5. Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w stanie niezmienionym (kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania i montażu) wraz z dowodem zakupu. W przypadku, gdy Klient odsyła towar, wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem tego terminu.

6. Klient ponosi koszty dostarczenia/zwrotu towaru do Sklepu.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie wyraził chęć otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty w innej formie, co zobowiązany jest zawrzeć w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy, o której mowa powyżej.

§ 9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w procesie rejestracji, składania zamówienia, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest właściciel Sklepu.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Zarówno Klient, jak i Sklep mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

6. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sklepu stosownego oświadczenia woli na adres e-mail: info@eurofocus.pl.

7. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

§ 10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 marca 2016 r.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu oraz przesłane zarejestrowanym Klientom w wiadomości e-mail na 7 dni przed wejściem w życie tych zmian. Zmiany mają zastosowanie dla zamówień złożonych po ich wejściu w życie. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z § 9 Regulaminu.

4. Każde złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin sklepu obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014 r. znajduje się tutaj.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:1aff791cf2a65287375881db858dc2b0#0}
Click Shop | Hosting home.pl